ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»

10 Березня, 2019, 17:32

НУ "Одеська морська академія" спільно з Колегією юристів з морського права України та Асоціацією морського права України запрошує взяти участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики», яка відбудиться у м. Одеса, 18-19 квітня 2019 року.

Метою конференції є обговорення актуальних проблем ефективного правового регулювання та менеджменту у сфері використання морегосподарського комплексу та інфраструктури, а також інших перспективних напрямів розвитку України в умовах глобалізації та європейської інтеграції.

Тематичні напрямки конференції:

 Блок 1 Морське право: міжнародне  морське право; міжнародне приватне морське право; національне морське законодавство.

 Блок 2 Морський менеджмент: тенденції розвитку морегосподарського комплексу; транспортна індустрія в системі глобалізації економіки; Україна і інтеграційні процеси транспорту; управління інноваційними процесами на транспорті

 Блок 3 Правові та управлінські аспекти розвитку України в умовах євроінтеграції: сучасні напрями ефективного  управління розвитком; напрямки розвитку галузей та інститутів права в умовах євроінтеграції.

 Блок 4 Гуманістичні проблеми сталого розвитку: філософські, історичні, культурологічні аспекти.

Для участі у конференції просимо Вас до 10 квітня 2019 р. заповнити заявку на участь у конференції за адресою https://goo.gl/forms/44BHgyeVs68odXzx2 та надіслати тези доповіді на електронну пошту: sealawconf@gmail.com.

В темі листа обов'язково вкажіть: Тези доповіді на конференцію 2019

За результатами роботи конференції планується видання збірки тез доповідей учасників.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей – 3-5 сторінок формату А-4 тексту українською, російською або англійською мовами (шрифт Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм), сторінки не нумеруються. На початку тез курсивом надається ПІБ автора, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада, далі вказується назва доповіді (напівжирним шрифтом по центру). Наприкінці тез наводиться список використаних джерел у порядку згадування в тексті, відповідно до вимог, що висуваються згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Нумерація посилань у тексті за згадуванням у квадратних дужках двома цифрами: перша цифра позначає номер праці у списку використаних джерел, друга – сторінку цитованої праці, наприклад [2, с. 434]. Література оформлюється без повторів. 

Зразок оформлення тез доповіді та списку використаних джерел

 Іванов І.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри морського права  Національного університету «Одеська морська академія» 

 ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ З СУДЕН: УЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ
 
 В міжнародному морському праві все більшого значення набуває…

 

 Список використаних джерел:

 1. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року // Верховна Рада України/База даних "Законодавство України"/Міжнародні документи. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_651 (дата звернення: 25.02.2019).
 2. Мовчан Я.І. та ін. Екологічна безпека та охорона Азовського й Чорного морів. Вісник НАУ. 2010. № 1. С. 203-211. 

 Контактна інформація оргкомітету конференції: 
 Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
 Національний університет "Одеська морська академія"


Голова оргкомітету: Зав. кафедрою морського права НУ «ОМА» Савич Ольга Сергіївна Тел. 0674817909

 Контактні особи:

 Зав. кафедрою цивільного та трудового права НУ «ОМА» Скоробагатько Андрій Васильович Тел. 0677327807

 Доцент кафедри  цивільного та трудового права НУ «ОМА» Степанов Сергій Валерійович Тел. 0664278956
EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України