ХІІ Міжнародна науково-практична конференція в НУ "ОМА"

05 Березня, 2018, 10:41

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ"

спільно з

КОЛЕГІЄЮ ЮРИСТІВ З МОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ
та
АСОЦІАЦІЄЮ МОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЄ взяти участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» м.Одеса, 29-30 березня 2018 року

Метою конференції є обговорення актуальних проблем ефективного правового регулювання та менеджменту в сфері використання морегосподарського комплексу та інфраструктури в умовах глобалізації та європейської інтеграції.

Тематичні напрямки конференції:

1. Міжнародне морське право
2. Міжнародне приватне морське право
3. Національне морське законодавство
4. Методологічні та методичні проблеми викладання морського права
5. Проблеми правозастосування в Україні
6. Тенденції розвитку морегосподарського комплексу
7. Глобалізація морської транспортної індустрії
8. Україна в інтеграційних процесах морського транспорту
9. Управління інноваційними процесами на транспорті

Для участі запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, докторанти, практичні діячі.

Для участі у конференції просимо Вас до 19 березня 2018 р. заповнити заявку на участь у конференції за адресою https://goo.gl/SCbXJB та надіслати тези доповіді на електронну пошту: sealawconf@gmail.com

За результатами роботи конференції планується видання збірки тез доповідей учасників.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей – 3-5 сторінок формату А-4 тексту українською, російською або англійською мовами (шрифт Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; ліве, верхнє та нижнє поля – 20 мм, праве – 15 мм), сторінки не нумеруються. На початку тез курсивом надається ПІП автора, посада, науковий ступінь та вчене звання автора (авторів) (за наявності), далі вказується назва тез (напівжирним шрифтом по центру). Наприкінці тез наводиться список використаних джерел у порядку згадування в тексті, відповідно до вимог, що висуваються згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 («Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Нумерація посилань у тексті за згадуванням у квадратних дужках двома цифрами: перша цифра позначає номер праці у списку використаних джерел, друга – сторінку цитованої праці, наприклад [2, с. 434]. Література оформляється без повторів.

Зразок оформлення тез доповіді та списку використаних джерел

Савич О.С., к.ю.н., доцент, зав. кафедрою морського права НУ «ОМА»

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ З СУДЕН: УЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ

В міжнародному морському праві все більшого значення набуває…

 Список використаних джерел:

1. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Законодавство України / Міжнародні документи / Міжнародна морська організація. – Режим доступу до док. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_050
2. Мовчан Я.І. Екологічна безпека та охорона Азовського й Чорного морів / [Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, О.С. Богачев та ін.] // Вісник НАУ. – 2010. – № 1. – С. 203-211.

Контактна інформація оргкомітету конференції:

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8 - Національний університет "Одеська морська академія", Кафедра морського права

Телефон для довідок +38 067 481 79 09

Відповідальна особа: Савич Ольга Сергіївна

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України